Πριν Ξεκινήσω

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Πριν Έρθετε Στη Σκωτία

Τα βασικά έγγραφα που χρειάζονται, ενδεικτικά και αναλόγως της περίστασης, είναι τα παρακάτω:
  • Διαβατήριο, ταυτότητα έως 30/09/2021 χωρίς EU Settlement, 31/12/2025 με EU Settlement
  • Πτυχία, Διπλώματα, Πιστοποιητικά
  • Ποινικό μητρώο
  • Πιστοποιητικά γάμου, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης
  • Έλεγχος προόδου παιδιών (εφόσον το ζητεί η περίσταση)
  • Βιβλιάριο υγείας τέκνου (εφόσον το ζητεί η περίσταση)