Καταχώρηση Γάμου (που έλαβε χώρα στη Σκωτία)

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία -> Υπηρεσίες Ειδικού Ληξιαρχείου

Λόγοι δήλωσης: 

  • Για καταχώρηση τέκνου 
  • Για δήλωση αυτού στα Ελληνικά μητρώα και εν συνεχεία στην οικογενειακή μερίδα που ανήκετε 

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε:

  • Πιστοποιητικό γάμου επικυρωμένο με τη σφραγίδα Χάγης (apostille)  
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για το βαθμό γάμου (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη γάμου)
  • Απλή επίδειξη του ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & Ασφαλιστικού φορέα (εάν υπάρχει)
  • Αν ο/η σύζυγος είναι αλλοδαπός, Πιστοποιητικό Γέννησης, νομίμως επικυρωμένο

Καταχώρηση: 

  • Απευθείας από τους δικαιούχους στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή
  • Μέσω του Ελληνικού Προξενείου ή
  • Μέσω αντιπροσώπου με την προσκόμιση Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου

* Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

** Πληροφορίες για διορθώσεις σε Ληξιαρχικές πράξεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

*** Για μεταβολές σε Ληξιαρχικές πράξεις πατήστε εδώ.