Καταχώρηση Θανάτου (που έλαβε χώρα στη Σκωτία)

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία -> Υπηρεσίες Ειδικού Ληξιαρχείου

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε:

  • Ξενόγλωσσο πιστοποιητικό θανάτου επικυρωμένο με τη σφραγίδα Χάγης (apostille)   
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος τελευταίου εξαμήνου
  • Υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο, που θα αναγράφεται ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του θανόντος, το Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α. και ο φορέας ασφάλισής του στην Ελλάδα

Καταχώρηση: 

  • Από πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος
  • Από γραφεία τελετών όταν επίκειται άδεια ταφής
  • Από τρίτο πρόσωπο που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, από τους πλησιέστερους

* Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

** Πληροφορίες για διορθώσεις σε Ληξιαρχικές πράξεις μπορείτε να βρείτε εδώ.