Γέννηση Τέκνου (στη Βρετανία, από Έλληνες γονείς)

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία -> Υπηρεσίες Ειδικού Ληξιαρχείου

Λόγοι δήλωσης: 

 • Για καταχώρηση του τέκνου ως Έλληνα πολίτη
 • Για δήλωση του τέκνου στα Ελληνικά μητρώα και εν συνεχεία στο δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκετε 
 • Για να εκδώσετε Ελληνικό διαβατήριο και / ή ταυτότητα στο τέκνο

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε:

 • Πιστοποιητικό γέννησης από Ληξιαρχείο (Σκωτίας), επικυρωμένο με σφραγίδα Χάγης (apostille)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων 
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης γονέων τελευταίου εξαμήνου

Καταχώρηση: 

 • Από τους ίδιους του γονείς ή έναν εξ αυτών
 • Από εκπρόσωπο των γονέων, που είναι εξουσιοδοτημένος με Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο, που θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή ή 
 • Από το ίδιο το τέκνο αν έχει συμπληρώσει το 18 έτος ηλικίας

Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο η δήλωση γίνεται από:

 • Τους υπόχρεους ή 
 • Από τρίτους με εξουσιοδότηση ή 
 • Ενδοϋπηρεσιακά από το Προξενείο με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες καταχώρησης γέννησης μέσω του Προξενείου – χωρίς να πάτε εσείς στο Ειδικό Ληξιαρχείο πατήστε εδώ

* Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

** Πληροφορίες για διορθώσεις σε Ληξιαρχικές πράξεις βρίσκονται εδώ.

*** Για μεταβολές σε Ληξιαρχικές πράξεις πατήστε εδώ.